[Video] Luật Ngân Sách Nhà Nước 2020 – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-18)Luật Ngân Sách Nhà Nước 2020 – Số: 06/VBHN-VPQH
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-18)
Chương 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Điều 19-34)
Chương 3. NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CÁC CẤP (Điều 35-40)
Chương 4. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Điều 41-48)
Chương 5. CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Điều 49-62)
Chương 6. KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Điều 63-73)
Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 74-77)
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

[Video] Luật Ngân Sách Nhà Nước 2020 – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-18)

2 thoughts on “[Video] Luật Ngân Sách Nhà Nước 2020 – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-18)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *