Video How to make hard choices | Ruth Chang – phải chỉ định “offers”Here’s a talk that could literally change your life. Which career should I pursue? Should I break up — or get married?! Where should I live? Big decisions like …

Từ khóa: phải chỉ định “offers”, phải chỉ định “offers”, phải chỉ định “offers”

phải chỉ định “offers”

phải chỉ định “offers”

phải chỉ định “offers”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *