Video BD | 4. Một số cập nhập và hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 | Ông Nguyễn Công Phú – Trọng tài viên VIAC – nghị định hướng dẫn luật đầu tư công

[Video] BD | 4. Một số cập nhập và hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 | Ông Nguyễn Công Phú – Trọng tài viên VIAC, nghị định hướng dẫn luật đầu tư công, nghị định hướng dẫn luật đầu tư công, nghị định hướng dẫn luật đầu tư công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *